Czym jest POP, czyli Program Ochrony Powietrza i jak wpływa na ochronę środowiska?

Czym jest POP, czyli Program Ochrony Powietrza i jak wpływa na ochronę środowiska?

Powstaje wiele różnych projektów, które dotyczą ochrony środowiska naturalnego. Można znaleźć różnorodne rozwiązania, dzięki którym nasza planeta jest mniej zanieczyszczana. Wśród nich istnieją programy, które wspierają między innymi obszar dotyczący ochrony powietrza. Czym jest POP i dlaczego jest tak ważny dla naszego środowiska?

Program Ochrony Powietrza – co to takiego?

Ustawa Prawo ochrony środowiska reguluje działania mające na celu walkę z zanieczyszczeniami, w tym powietrza. W związku z tym sporządzane są Programy Ochrony Powietrza, których celem jest, aby nie doprowadzać do przekroczeń dopuszczalnych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. Odpowiedzialny za wdrożenie POP jest sejmik województwa. Na drodze uchwały, program ten staje się aktem prawa miejscowego – oznacza to, że obowiązuje na terenie danego województwa.

Program Ochrony Powietrza jest niezwykle istotny, a jego najważniejszym celem jest wprowadzanie zadań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ważne jest, aby było to wykonywane w sposób, który pozwala na realne osiągnięcie poprawy jego jakości, a także, aby zostały dotrzymane wszelkie standardy określone prawem. Dzięki wprowadzeniu POP można odpowiednio wcześnie reagować na zmiany klimatyczne oraz kontrolować przekroczenia szkodliwych substancji w powietrzu, które zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców miast i całych regionów.

Jak powstaje POP dla danego obszaru województwa?

Obowiązek opracowania POP nakłada ustawa Prawo ochrony środowiska. Obliguje ona Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do corocznej oceny, a także klasyfikacji stref na terenie województw. Wyniki te przekazuje zarządowi danego województwa, który w przypadku przekroczeń norm szkodliwych substancji w powietrzu, ma 12 miesięcy na opracowanie POP z planem krótkoterminowych działań. Taki projekt trafia do władz, tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostw lub ministra właściwego ds. klimatu.

Tego rodzaju programy są niezwykle istotne. Jeśli nie będziemy dbać o jak najniższy poziom zanieczyszczeń powietrza, to następne pokolenia będą miały jeszcze więcej pracy do wykonania, aby przywrócić harmonię w przyrodzie i oczyścić ją z niebezpiecznych substancji. Właśnie w tym celu wykonujemy pomiar zanieczyszczeń powietrza. Należą do nich m.in. akredytowane pomiary emisji do powietrza oraz imisji w powietrzu z wykorzystaniem różnorodnych metod, np. aspiracyjnej, elektrochemicznej czy spektrofotometrycznej. Dzięki nim jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie wykonać pomiary i dokonać rzetelnej analizy, która pomaga w przygotowaniu Programu Ochrony Powietrza – mówi XYZ z firmy LEMITOR Ochrona Środowiska.

Obowiązek stworzenia POP i kary

Ponieważ stworzenie Programu Ochrony Powietrza wynika z przepisów prawa, za niezrealizowanie tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne. Są to kwoty od 50 tys. do 500 tys. złotych i mogą zostać nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na dany podmiot, jeśli nie dotrzyma on terminów uchwalenia programu, nie zrealizuje określonych w nim działań lub nie przekaże w określonym czasie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji programu. Dodatkowa kara grzywny przewidziana jest także dla tych, którzy nie przestrzegają ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z wdrażanych i uchwalonych już POP.

Temat ochrony powietrza warto wziąć zatem na poważnie i nie bagatelizować przepisów, które jasno wskazują wytyczne w tym zakresie. Odpowiednie pomiary i analizy powietrza dla danego obszaru wykonują jednostki, które zajmują się takimi działaniami na co dzień. Dzięki nim można skutecznie ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i poprawić jakość życia mieszkańców wielu miast.

Medycyna w Polsce

Sektor prywatnych usług medycznych jest kluczowy dla funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. To właśnie on przeciera szlaki dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyznacza standardy w jakości obsługi pacjentów i nadaje kierunek rozwoju branży.

Dane statystyczne pokazują, że służba zdrowia podnosi się z kryzysu wywołanego pandemią. Według Statisty w 2021 roku rynek prywatnych usług medycznych w Polsce był wart prawie 61 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o ponad 10% w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to w wyniku Covid-19 wartość rynku odnotowała spadek.

Polacy chętnie korzystają z nierefundowanej opieki medycznej. Wydatki prywatne stanowią ponad ⅓ wszystkich wydatków na ochronę zdrowia (budżet NFZ na 2021 rok wyniósł 103 mld PLN). Sektor prywatny stanowi istotną część polskiej służby zdrowia i jest kluczowy dla efektywnego działania całego systemu.

Dojrzałość cyfrowa Polaków rośnie coraz szybciej, a wraz z nią zmieniają się ich wymagania odnośnie jakości i sposobu świadczenia usług medycznych. Pojawia się nowy rodzaj cyfrowych pacjentów, którym nie wystarcza opieka publicznej służby zdrowia, działającej w tradycyjny, offline’owy sposób i lekceważącej doświadczenia pacjentów.

Najmniej zadowolone są osoby młode (do 34 lat), wykształcone, mieszkające w dużych miastach i zarabiając powyżej 3 tys. złotych miesięcznie. Równocześnie ta sama grupa najliczniej reprezentuje klientów prywatnych placówek medycznych. Wśród powodów, dla których wybierają świadczenia spoza NFZ, wskazują:

  • krótszy czas oczekiwania na usługę (74%),
  • lepiej wykwalifikowany personel (22%),
  • bardziej zaangażowanych specjalistów (21%),
  • dogodne godziny, terminy wizyt oraz lokalizację (19%),
  • możliwość załatwienia wszystkiego przy jednej wizycie (18%),
  • brak opóźnień i kolejek (14%),
  • wyższy poziom życzliwości personelu (12%),
  • lepszy komfort leczenia (12%).

Rośnie zatem grupa pacjentów, którzy wybierają usługi medyczne na podstawie doświadczeń płynących z całego procesu leczenia (Patient Experience), a nie wyłącznie ich ceny. Aby przyciągnąć do siebie takie osoby trzeba zbudować system skoncentrowany na pacjencie - jego problemach, potrzebach i zadowoleniu z leczenia. 

Technologia daje ogromne możliwości w zakresie poprawiania jakości doświadczeń pacjentów. Zwłaszcza że Polacy są otwarci na cyfrowe innowacje i oczekują swobodnego dostępu do usług medycznych. Chcą umawiać się na wizytę lekarską z taką samą łatwością, z jaką zapisują się do fryzjera, otwierają konto w banku, czy kupują karnet na siłownię. Chętnie korzystają z rozwiązań samoobsługowych, jak internetowe portale pacjenta czy chatboty. 

Wykorzystują to prywatne placówki, które mają świadomość zmian zachodzących w postawach pacjentów i bacznie obserwują trendy. Centrum Medyczne CMP zdecydowało się uruchomić Wirtualnego Konsultanta — narzędzie do automatycznej rejestracji wizyt, posługujące się algorytmem sztucznej inteligencji. Dzięki wprowadzonej innowacji udało się zmniejszyć obciążenie infolinii o 30% w niespełna 2 miesiące. Badanie NPS wykazało, że rekordowa ilość pacjentów (82%) oceniła kontakt z infolinią jako dobry lub bardzo dobry. Wdrożenie Wirtualnego Konsultanta wpłynęło również pozytywnie na komfort i satysfakcję pracowników. 

Wartość eksportu polskich wyrobów medycznych rośnie w tempie dwucyfrowym i ta dynamika powinna się utrzymać w kolejnych latach. Nasze krajowe produkty stają się coraz bardziej konkurencyjne nie tylko w Europie, ale także na rynkach amerykańskich i azjatyckich. Coraz więcej polskich firm jest zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne, poszerzając tym samym portfolio dostępnych na polskim rynku wyrobów.

Rynek polskich producentów wyrobów medycznych składa się głównie z małych i średnich firm, które są elastyczne i szybko przystosowują się do zmieniających się potrzeb rynku czy też wymagań i oczekiwań pacjentów. Nie należy jednak zapominać, że mamy też firmy z globalnym doświadczeniem, które osiągnęły już ogromne sukcesy międzynarodowe i od lat eksportują swoje produkty do ponad 90 krajów na całym świecie.

W czołówce polskich produktów eksportowych znajdują się m.in.: meble medyczne, narzędzia chirurgiczne, implanty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, aparatura elektrodiagnostyczna, sterylizatory medyczne, specjalistyczne opatrunki czy przyrządy i urządzenia okulistyczne.

Polska należy do grona czołowych producentów środków chłonnych w Europie Środkowo-Wschodniej i jest jednym z największych w Europie. do zalet polskich produktów medycznych można zaliczyć wysoką jakość w połączeniu z przystępną ceną, niezawodność, kompatybilność z wyrobami innych producentów oraz elastyczność w podejściu do wymagań klienta.

W dobie pandemii, z oczywistych względów, na największy rozwój mogą liczyć wszelkie rozwiązania z zakresu telemedycyny, umożliwiające leczenie i diagnostykę pacjenta na odległość. Z drugiej strony, pandemia wciąż pokazuje, że firmy reprezentujące sektor wyrobów medycznych muszą na bieżąco reagować na nowe ograniczenia i potrzeby rynku, a także odznaczać się innowacyjnym podejściem. A to znaczy, że trendy na rynku wyrobów medycznych mogą się zmieniać w zależności od sytuacji.

Wpływ koronawirusa na medycynę nie skończy się razem z pandemią. W kolejnych latach branża medyczna koncentrować się będzie na takich trendach, jak starzenie się społeczeństw, aplikacje zdrowotne i fitnessowe, telemedycyna czy wirtualna diagnostyka. Produkty i technologie nielekowe z tych właśnie obszarów znajdą się wysoko na liście wydatków Polaków. W efekcie można spodziewać się wzrostu prywatnych nakładów na ochronę zdrowia, w tym na wyroby medyczne.

Wydatki na zdrowie stanowią ok. 5% całkowitych wydatków gospodarstw domowych i utrzymują się na podobnym poziomie od kilku lat. Największa część wydatków na zdrowie jest przeznaczana na zakup leków – zarówno tych dostępnych na receptę, jak też OTC, czyli produktów wydawanych bez recepty.

Negatywny wpływ każdej kolejnej fali pandemii koronawirusa na społeczeństwo i gospodarkę jest i będzie coraz większy. W związku z tym wydatki Polaków na usługi i produkty niezwiązane bezpośrednio z COVID-19, również te dokonywane w sektorze opieki zdrowotnej, będą stale rosły.

Dynamika cen może się różnić w zależności od konkretnej grupy produktów, ale powszechny wzrost cen surowców, produktów i usług wskazywałby na podobny trend w branży wyrobów medycznych.

Wyroby medyczne to szeroka, różnorodna i niezwykle innowacyjna kategoria produktów, obejmująca 500 000 wyrobów, takich jak przedmioty ortopedyczne i rehabilitacyjne, opatrunki specjalistyczne, implanty, szwy, jak również specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.

Opublikuj komentarz